top of page

Grow Your Vision

Miljøansvar - Miljøpolicy 

Dekant AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. Gjennom medlemskapet i RENAS og Grønt punkt Norge oppfyller Dekant AS kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.

Miljøpolicy

 

Vi er 3 partnere som eier og driver Dekant AS, og hver og en av oss har en forpliktelse til å bidra inn i det grønne skifte.

Vi ser også at en grønn miljøprofil blir mer og mer etterspurt av våre nasjonale kunder og internasjonale samarbeidspartnere, og det blir stilt krav til oss som leverandør om å ha konkrete og kommuniserbare svar på bærekraft.

Det er viktig for oss at vårt arbeid og våre tjenester ikke skal bidra til unødig forurensning, og at våre kunder tilbys miljøvennlige alternativer så langt det er praktisk mulig.

Vi erkjenner at vår daglige drift innen import og distribusjon av 5G utbyggingen og «Site Solutions» produkter har direkte og indirekte påvirkninger på klima, miljø og arbeidsmiljøet til våre ansatte og samfunnet rundt oss.
 

Visjon:

Dekant AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. Gjennom vårt arbeid med miljøledelse, vil vi redusere skadelige utslipp, maksimere ressursutnyttelse og sikre et trygt og trivelig arbeidsmiljø.

 

Forpliktelse:

Vi forplikter oss derfor til å overholde gjeldende miljølovgivning og andre relevante krav, samt å forbedre vårt miljøprestasjonsnivå kontinuerlig. Dette skal vi oppnå ved å sette tydelige mål, følge opp med konkrete tiltak og ved å engasjere og ansvarlig gjøre våre ansatte på alle nivåer.

 

Vesentlige påvirkninger

 

Vår virksomhet påvirker miljøet gjennom import av varer med lange frakt veier, vår energibruk, og generering av avfall. Videre har transport av varer i Norge en vesentlig innvirkning. 

 

Vår miljøpolicy og miljøarbeid fokuserer derfor på:

 

Innkjøp: 

Våre innkjøp har store ringvirkninger for store ringvirkninger for mennesker og miljø

 

Transport:

Måten vi transporterer våre produkter bidrar til våre CO2-utslipp.

 

Energiforbruket:

Energien vi bruker til oppvarming av arbeidsplasser og kontor påvirker vårt karbonavtrykk

 

Avfall:

Vår avfallshåndtering bestemmer nivået av resirkulering og gjenbruk vi oppnår

 

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Dekant AS.

Som medlem av RENAS ivaretar Dekant AS det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. 


Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter.


RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

Membership RENAS.jpg
medlemsbevis til Dekant.jpg

Medlemsbevis

Gjennom medlemskapet oppfyller Dekant AS kravene i avfallsforskriften kap 7.

bottom of page