top of page

Grow Your Vision

Miljøansvar - Miljøpolicy 

Dekant AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. Gjennom medlemskapet i RENAS og Grønt punkt Norge oppfyller Dekant AS kravene i avfallsforskriftens kapittel 1.

 

 

Vi er 3 partnere som eier og driver Dekant AS, og hver og en av oss har en forpliktelse til å bidra inn i det grønne skifte. Vi ser også at en grønn miljøprofil blir mer og mer etterspurt av våre nasjonale kunder og internasjonale samarbeidspartnere, og det blir stilt krav til oss som leverandør om å ha konkrete og kommuniserbare svar på bærekraft. 

 

Dekant AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. 

 

Dette gjøres gjennom:

 

 • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomhetene

 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer

 • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

 

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Dekant AS.

 

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2024:

 

 • Vi skal fortsette å ha et sykefravær på 2% eller lavere

  • Tiltak: Vi skal ha søkelys på at det er en god dialog mellom eierne i form av partnersamtaler. Vi vil også oppfordre partnere til å være i fysisk aktivitet 1-2 ganger i uken.  

 • Vi skal redusere matavfall med 2%

  • Tiltak: Vi gjennomfører en veieuke i februar og en veieuke i oktober over en 2 ukers periode. 

 • Vi skal redusere energibruket med 5 %

  • Tiltak: Dekant skal få en bedre oversikt over energibruket sitt slik at dette kan bli mindre. Vi skal også oppfordre huseier til å bytte til LED-lamper

 • Vi skal redusere drivstofforbruket/ energiforbruket med 5%

  • Tiltak: Vi skal planlegge turer bedre slik at det blir mindre kjøring med el-varebilen vi har til disposisjon. 

 • Vi skal bruke miljøsertifiserte leverandører når det er mulig

  • Tiltak: Sjekke om leverandører har en miljøsertifisering. 

Som medlem av RENAS ivaretar Dekant AS det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. 


Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter.


RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

Membership RENAS.jpg
medlemsbevis til Dekant.jpg

Medlemsbevis

Gjennom medlemskapet oppfyller Dekant AS kravene i avfallsforskriften kap 7.

bottom of page